NOR / ENG

Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: 30.april 2024

Takk for at du besøker vår nettside. Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye, de angir vilkårene for bruk av vår nettside (www.jensenscandinavia.com) (”Nettsiden”) som gjest. Ved å besøke og/eller bruke Nettsiden, bekrefter du at du godtar å bli bundet av Brukervilkårene, samt at du vil følge de.

Informasjon om oss:

Nettsiden drives av CBK Distribusjon AS med organisasjonsnummer 995971003 og med registrert forretningsadresse i Gneisveien 30, 2020 Skedsmokorset.

1.0 Generelle vilkår

1.1

Brukervilkårene gjelder for enhver bruk av Nettsiden.

1.2

Tjenestene som tilbys på Nettsiden leveres av CBK Distribusjon AS.

2.0 Tilgang til Nettsiden

2.1

Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til, uavhengig av årsak og til enhver tid, å trekke tilbake eller endre tjenestene vi tilbyr på Nettsiden, uten varsel til deg. Vi vil ikke på noe grunnlag være ansvarlige dersom Nettsiden på et gitt tidspunkt eller i en periode er utilgjengelig.

3.0 Tillit til informasjonen som fremkommer

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at informasjonen på Nettsiden er aktuell, nøyaktig og oppdatert på tidspunktet for publiseringen, men vi gir ingen garantier, betingelser eller inneståelser (uttalt eller stilletiende) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Vi frasier oss ansvaret for ethvert direkte, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som følge av bruk av Nettsiden, herunder enhver handling foretatt i tillit til informasjon som har fremkommet. Dette påvirker likevel ikke vårt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av forsømmelse på vår side, ei heller knyttet til bedrageri eller opplysningssvikt om grunnleggende forhold, eventuelt annet ansvar som i henhold til lovgivningen ikke kan fraskrives.

4.0 Personvern og opplysninger knyttet til deg og din bruk av Nettsiden

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernpolicy. Ved å benytte Nettsiden samtykker du til en slik behandling og bekrefter at personopplysningene du har gitt oss er korrekte. Vennligst les vår Personvernpolicy nøye.

5.0 Retningslinjer for immaterielle rettigheter

5.1

Vi er eier og rettighetshaver til alt av immaterielle rettigheter tilknyttet Nettsiden, herunder materiale som er publisert der. Alt materialet er beskyttet av opphavsrettslig- og varemerkerettslig lovgivning samt traktater rundt om i verden. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

5.2

Du må ikke krenke immaterielle rettigheter knyttet til produksjon, design, merking eller pakking av produktene som markedsføres på Nettsiden, ei heller lage endringer i slike produkter som leveres av organisasjonen, med mindre fått forutgående skriftlig godkjennelse eller lisens fra oss.

5.3

Du har anledning til å laste ned, og skrive ut, utdrag fra Nettsiden til eget, ikke-kommersielt bruk. Enhver annen bruk av Nettsiden, herunder gjengivelse, endring, distribuering, overføring, republisering, fremvisning eller presentasjon av innholdet på Nettsiden, er strengt forbudt uten forutgående skriftlig samtykke fra CBK Distribusjon.

5.4

Du har ikke adgang til å lage og/eller publisere din egen database som inneholder betydelig mengder av innhold fra Nettsiden, uten foregående skriftlig samtykke fra CBK Distribusjon AS.

6.0 Regler for bruk av innhold

Du har ikke adgang til benytte innhold fra Nettsiden til kommersiell bruk uten uttrykkelig skriftelig tillatelse fra CBK Distribusjon AS og du plikter å respektere varemerkerettigheter, opphavsrettigheter og andre eierskapsbegrensninger og lisenser på Nettsiden.

7.0 Virus, hacking, og andre overtredelser

7.1

Du må ikke misbruke Nettsiden ved å introdusere virus, trojanere, dataormer, logiske bomber, ødelagte data eller annet skadelig eller teknologisk ødeleggende materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren hvor Nettsiden er lagret eller annen server, datamaskin eller database tilknyttet Nettsiden. Du må ikke utsette Nettsiden for såkalt ”denial-of-service” angrep eller ”distributed denial-of-service” angrep.

7.2

Ved brudd på klausul 7.1 begår en lovovertredelse. Vi vil anmelde enhver slik overtredelse til rett håndhevingsorgan og vi vil samarbeide med disse gjennom å avsløre din identitet.

7.3

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et ”denial-of-service” angrep, virus eller annet teknologisk ødeleggende materiale som overføres til datautstyr, dataprogrammer, data eller annet beskyttet materiale som følge av din bruk av Nettsiden, herunder nedlasting av materiale fra Nettsiden eller andre nettsider linket til den.

8.0 Linker til Nettsiden

8.1

Du kan opprette linker til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør dette på en ordentlig og lovlig måte som ikke skader eller utnytter vårt rykte. Slik linking må skje i overensstemmelse med våre retningslinjer for immaterielle rettigheter som er angitt ovenfor i klausul 5. Du må ikke opprette en link på en slik måte at det gis inntrykk av en forbindelse, godkjennelse eller bekreftelse fra vår side, hvor en slik ikke eksisterer. Du har ikke adgang til å foreta linking hvor din nettside inneholder informasjon som er smakløs, provoserende, kontroversiell eller krenker immaterielle rettigheter eller andre personers rettigheter, eller som på annet vis ikke er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.

8.2

Du må ikke opprette en link fra en nettside som du selv ikke er eier av.

8.3

Det må ikke foreta ”framing” av Nettsiden til andre nettsider.

8.4

Du må ikke opprette en link til en annen del av Nettsiden enn til hjemmesiden.

8.5

Vi forbeholder oss retten til, uavhengig av grunn og til enhver tid, å trekke tilbake en tillatelse til å opprette linker, uten forutgående varsel til deg.

9.0 Linker fra Nettsiden

Dersom Nettsiden har linker til andre nettsider og ressurser tilbudt av tredjeparter, er disse linkene kun for informasjonsformål. En link til en annen nettside innebærer ikke, og ikke gir uttrykk for, vår godkjennelse av denne utgiveren, produktene eller tjenestene. Vi har ingen kontroll over innholdet på de aktuelle sidene, og er ikke ansvarlig for disse. Vi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av din bruk av sidene, eller handlinger foretatt i tillit til innholdet på disse sidene.

10.0 Endringer på Nettsiden

CBK Distribusjon AS forbeholder seg retten til når som helst å foreta endringer av Nettsiden, retningslinjer og disse Brukervilkårene, uavhengig av årsak. Du plikter å overholde de til enhver tid gjeldende Brukervilkår for Nettsiden. Du bør fra tid til annen undersøke Nettsiden for å gjøre deg kjent med de gjeldende Brukervilkår.

11.0 Skadesløsholdelse

Du godtar å holde CBK Distribusjon AS skadesløs for enhver rettsforfølgelse rettet mot det, i den grad slik rettsforfølgelse oppstår som følge av din bruk av Nettsiden i strid med Brukervilkårene. Dette omfatter også retningslinjene for immaterielle rettigheter (som angitt over i klausul 5), eller ethvert annet krav med påstand om krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter, eller påstand om ærekrenkelse som følge av din bruk av Nettsiden, herunder informasjon du legger inn på Nettsiden.

12.0 Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

12.1

Du aksepterer at tilgangen til Nettsiden, herunder innholdet, tilbys vederlagsfritt. CBK Distribusjon AS er ikke ansvarlig overfor deg eller andre, for tap eller skade av hvilken som helst art, som kan oppstå som følge av uautorisert bruk av Nettsiden herunder bruk av informasjon fra derfra.

12.2

Nettsiden er ment for bruk i Norge. CBK Distribusjon AS innestår ikke for at produkter referert til på Nettsiden er egnet til bruk, eller tilgjengelig, utenfor Norge. De som benytter siden utenfor Norge er selv ansvarlige for overholdelse av nasjonale lover i den grad slike kommer til anvendelse.

12.3

Ved bruk av Nettsiden, godtar du disse Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene som er definert av organisasjonen. CBK Distribusjon AS forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene og ansvarsbegrensningene og vil publisere en melding på Nettsiden når dette skjer.

12.4

CBK Distribusjon AS begrenser og innskrenker ikke sitt ansvar for svikaktige handlinger, dødsfall eller personskade som måtte oppstå ved uaktsom opptreden av organisasjonen, dets styremedlemmer, ansatte, samarbeidspartnere, andre representanter for organisasjonen, eller annet ansvar som ikke kan fraskrives ved lov.

12.5

CBK Distribusjon AS vil gjøre sitt ytterste for å sikre at Nettsiden er fullt operasjonell. Internetts natur gjør imidlertid at organisasjonen ikke kan garantere at Nettsiden er uten forsinkelser, avbrudd eller feil.

13.0 Avkall

Dersom du bryter disse Brukervilkårene og vi ikke foretar oss noe, vil vi fremdeles ha våre rettigheter og rettsmidler i behold for enhver annen situasjon hvor du misligholder Brukervilkårene.

14.0 Generelt

14.1

Dersom noen av Brukervilkårene ansees å være ugyldige, falt bort eller av en annen grunn ikke kan håndheves, skal dette vilkåret anses adskilt fra de øvrige, og skal således ikke påvirke gyldigheten og håndhevingsadgangen for de gjenværende vilkårene.

14.2

Nettsiden tilbys ”som den er”. CBK Distribusjon AS gir ingen garantier eller inneståelser av noe slag, i den utstrekning det er tillatt i henhold til lov. Organisasjonen garanterer ikke for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Nettsiden eller informasjon eller innhold på denne, herunder at den er fri for feil og virus.

15 – Jurisdiksjon og lovvalg

Brukervilkårene skal utformes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister som oppstår i forbindelse med Brukervilkårene eller ved bruk av Nettsiden er underlagt norske domstolers ikke-eksklusive jurisdiksjon.